Общи условия

Вашият достъп и използването на този ИНТЕРНЕТ САЙТ (наречен по-надолу „САЙТ“) се определят и регулират от описаните тук УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ (наречени по-надолу „УСЛОВИЯ“), както и всички приложими норми и регулации. МОЛЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УСЛОВИЯТА. КАТО ОСЪЩЕСТВЯВАТЕ ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ, ВИЕ ПРИЕМАТЕ БЕЗУСЛОВНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕЗИ УСЛОВИЯ.  В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С УСЛОВИЯТА, МОЛЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ САЙТ.

Настоящият документ съдържа ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, съгласно които САЙТА предоставя услуги на потребителите си. Тези условия са обвързващи за всички потребители. СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА (наричано по-надолу „СЪДЪРЖАНИЕ“) е собственост на BEST HOUSE BG или други лица и организации, включително целия текст, оформлението (дизайна) и всички изображения, но не ограничаващо се само до тях. СЪДЪРЖАНИЕТО е предмет на авторско право с всички запазени права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, освен ако изрично не е упоменато друго. Забранено е използването на СЪДЪРЖАНИЕТО или каквито и да са части от него, освен по предвидения в настоящите УСЛОВИЯ начин. Споменатите в СЪДЪРЖАНИЕТО термини и имена на продукти, компании и други, могат да са запазени търговски марки или търговски наименования на съответните им собственици. От правото Ви за достъп до този САЙТ не произтича предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка, по какъвто и да е начин, без предварително писмено съгласие.

ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

При използване на САЙТА Вие:

 • Имате право да зареждате, записвате или отпечатвате отделни части от СЪДЪРЖАНИЕТО, но само за нетърговски и лични цели, при условие, че запазвате всички надписи, свързани с авторски и други права на собственост върху СЪДЪРЖАНИЕТО
 • Нямате право да използвате и разпространявате конкретни и/или общи изображения от САЙТА и СЪДЪРЖАНИЕТО без изрично писмено разрешение
 • Нямате право да копирате САЙТА или СЪДЪРЖАНИЕТО му освен по упоменатия по-горе начин, нито да променяте, редактирате, разпространявате, предавате, възпроизвеждате, репродуцирате, излагате, публикувате, давате под наем, създавате материали на базата на САЙТА, прехвърляте, продавате или използвате САЙТА или СЪДЪРЖАНИЕТО му, да го свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел или по какъвто и да е друг начин, без изрично писмено разрешение
 • Нямате право да използвате САЙТА за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, малтретиращо, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно, или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за криминално престъпление, може да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави
 • Нямате право да използвате САЙТА за реклама без изрично писмено съгласие.

 

ОТГОВОРНОСТИ

Използването на САЙТА е изцяло на Ваша отговорност. Нито САЙТЪТ, нито негови служители или трети страни, свързани със създаването и поддръжката му, носят отговорност за каквито и да е преки, косвени, случайни или възникващи като следствие, или други щети, породени от използването на САЙТА или свързани по какъвто и да е начин с него. САЙТЪТ може да съдържа препратки към сайтове на трети страни, но не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове. СЪДЪРЖАНИЕТО на САЙТА е такова, каквото е, без гаранции за неговата пригодност за определена цел, актуалност, липса на грешки, обща достъпност и др. Потребителят е отговорен сам за своята интерпретация на точността, цените, условията, пълнотата и полезността на информацията, публикувана в САЙТА. САЙТЪТ може да променя своето съдържание без предварително уведомление и не гарантира непрекъснат и безпроблемен достъп за всеки, отвсякъде или по всяко време. САЙТЪТ и неговия собственик носят отговорност пред ползвателя само в предвидените от българското законодателство случаи.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Всяка лична информация, попълнена в САЙТА или изпратена към него чрез електронна поща или друг начин, ще бъде използвана в съответствие с приетите правила за защита на личната информация. САЙТЪТ събира и обработва лични данни на потребители единствено с цел осигуряването на достъпа до услугите на САЙТА и по никакъв повод не предоставя тези данни на трети страни.

По всяко време можете да поискате информация за личните Ви данни на САЙТА, както и да изискате те да бъдат коригирани или премахнати. Материалите или съобщенията, изпращани към САЙТА (коментари, предложения, мнения, въпроси и други), се считат за неконфиденциални, без права на собственост.

 

ПРОМЯНА В УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

САЙТЪТ запазва правото си едностранно да променя ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползване на САЙТА по всяко време чрез обновяване на настоящия документ. Ваше задължение е да се запознаете с актуалните ОБЩИ УСЛОВИЯ.

 

ЗАКОНИ И ЮРИСДИКЦИЯ

УСЛОВИЯТА за ползване на САЙТА са подчинени на законите на Република България. Всички неуредени с тези УСЛОВИЯ въпроси се решават в съответствие с разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от настоящите УСЛОВИЯ или свързани с тях, които не могат да бъдат решени чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български органи.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

Тази декларация за сигурност има за цел да разясни какви Ваши лични данни се събират при ползване на besthouse-bg.com

 

Какво са лични данни?

Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез нея.

 

ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОНЛАЙН

Сигурността и правилното използване и обработване на личните данни са от изключително значение за нашите потребители и  “БЕСТ ХАУС БГ” ЕООД в качеството си на администратор на лични данни.

Затова за нас е важно да разбирате как и защо обработваме Вашата лична информация.

“БЕСТ ХАУС БГ” ЕООД като администратор на уеб сайта гарантира на своите потребители, че е предприел всички необходими мерки за защита на личните данни, съгласно нормативните изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679.

С прилаганата политика за защита на личните данни “БЕСТ ХАУС БГ” ЕООД зачита правото на неприкосновеността на личността и гарантира, че полага всички необходими усилия за защита на личните данни както на регистрираните потребители, така и на всеки оставил своите лични данни във формите за запитвания.

С използването на мерки за защита на „онлайн“ и „офлайн“ информацията, “БЕСТ ХАУС БГ” ЕООД гарантира, че са взети мерки срещу неправомерното обработване на личните данни, които получава. „BEST HOUSE BG” използва съвременни технологии и защити, за да предостави сигурност и минимизиран риск.

Настоящата Политика за личните данни е неразривно свързана с Общите условия за ползване на сайта на „BEST HOUSE BG” и не регламентира права и задължения, а цели да обясни на Вас –  нашите потребители, какви лични данни обработваме във връзка с посредничество при сделки (покупко-продажба и наем), управление и оценка на недвижими имоти и дейност като кредитен посредник, защо и как „BEST HOUSE BG” обработва лични данни, в това число кога е необходимо да бъдат разкрити лични данни на трети лица и защо, кога и как изтрива и коригира лични данни.

С настоящата политика предоставяме информация за правата, които Вие като потребители на този сайт имате във връзка с обработването на личните Ви данни от „BEST HOUSE BG”.

Тази Политика за личните данни се прилага по отношение на личните данни, които „BEST HOUSE BG” събира и обработва от форма за запитвания и регистрация на този сайт и във връзка с регистрация за електронен бюлетин, който предлага. Събирането и обработването на личните Ви данни се извършва съгласно политиката за личните данни (и/или Политиката относно бисквитките) за този уеб-сайт или приложенията му, както и профилите в социалните медии, към който има препратки в този сайт и се администрират от „BEST HOUSE BG”.

 

“BEST HOUSE BG” събира лични данни по начин, както следва:

На сайта на „BEST HOUSE BG” има директен начин за събиране на лични данни чрез изпращане на запитване през контакти или някоя от формите за запитвания;

За да може „BEST HOUSE BG” да обработва Вашите запитвания, са необходими лични данни – две имена, телефон и е-майл. Вие доброволно изпращате Вашето запитване до нас. Ако се регистрирате на нашия сайт или отбележите, че искате да получавате информация и предложения за покупко-продажба, отдаване под наем и управление на имоти, ипотечно кредитиране и други организирани от „BEST HOUSE BG”  кампании, в специално поставеното поле, ние ще Ви изпращаме информация по имейл. За целта Вие трябва да сте отметнали, че сте съгласни да получавате такава информация.

Моля, имайте предвид, че Винаги можете да се откажете да получавате такава информация от нас.

С каква цел „BEST HOUSE BG” събира личните Ви данни:

 • За да изпратим отговор на запитванията, които оставяте на нашия сайт;
 • За бъдещи взаимоотношения  при създаване на Ваша собствена „BEST HOUSE BG” агенция чрез сключване на договор за франчайзинг;
 • За бъдещи взаимоотношения за посредничество при покупко-продажба, отдаване под наем и управление на имоти, ипотечно кредитиране;
 • За да изпращаме информация и предложения, организирани от „BEST HOUSE BG” кампании, блог, статии и друга любопитна информация във връзка с горното.
 • Статистически цели;


Какви данни обработва „BEST HOUSE BG”:

Обработва различни видове лични данни, в зависимост от типа на услугите, които се предоставят на потребителите. Такива данни включват идентификационни данни за потребителя, име и фамилия, имейл, телефон, които са необходими за регистрацията и изпращането на запитване. Предоставянето на лични данни е напълно доброволно и не ограничава потребителя да разглежда съдържанието на нашия сайт.

Всеки път, когато Вие като потребител отворите нашата уеб страница и всички подстраници и менюта, ние получаваме информация под формата на информационен протокол. На нашия сайт има поставени маркери на Facebook, Google Adwords, Google Analytics. Тези маркери и информацията, събирана от сайта ни дават информация за:

 • Уеб браузера Ви и операционната система;
 • Референта, който Ви препраща към нашата страница;
 • Продължителност и дата на посещение;
 • IP – адрес;
 • Ваши запитвания;
 • Данни за регистрация на сайта;
 • Oбщи демографски данни за всички потребители без детайлно профилиране;
 • Геолокация – за да може според Вашето географско положение в момента да Ви показваме на начална страница подбрана селекция от имоти и видео от Вашето населено място (ако има такова).

При обработка на Вашите лични данни ние спазваме следните принципи:
Поверителност на обработването на личните данни и гарантиране на високо ниво на сигурност на поверените лични данни;

 • Законосъобразност и добросъвестност;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Съхранение на данните Ви за точно определен срок;
 • Събират се единствено и само за изрично посочените в настоящата Политика цели;

Колко време „BEST HOUSE BG” ще съхранява лични данни на потребителя и всеки изпратил запитване или регистрирал се на текущия сайт:

„BEST HOUSE BG” съхранява личните данни на потребителите толкова, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Политика за личните данни. Настоящата Политика за личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на „BEST HOUSE BG”, на потребителите или на компетентен орган като Комисията за защита на личните данни.

Обработка на Вашите лични данни:

Ние събираме и обработваме личните Ви данни само за изрично изброените по-горе цели. Вашите лични данни се съхраняват в система, която отговаря на приложимото национално и европейско законодателство.

Уеб услуги, които „BEST HOUSE BG използва:

 • Google Analytics и Google Adwords:
 • Уеб услуги, предлагана от Google, Inc („Google“).

Този уебсайт използва уеб услугите на Google Analytics и Google Adwords.

Двете платформи за уеб услуги функционират чрез файлове наречени „бисквитки“. Можете да настроите браузъра си, за да предотвратите записа на бисквитки. Моля, имайте предвид, че ако настроите сайта си да не събира и изпраща бисквитки, е възможно да не можете да използвате всички функции на този сайт.

Google Analytics се използва за съставяне на статистически данни за посетители на нашия сайт.

Google AdWords  ни предоставя услуги за ремаркетинг и поведенческо насочване.

Facebook и Instagram. Този сайт използва Pixel и „бисквитки“, свързан към социалната мрежа facebook.com и Instagram.

Когато влезете през Фейсбук в нашия сайт, той отразява тази активност и ни дава статистически данни за посещенията от двете платформи на нашия сайт. Използваме Facebook&Instagram ремаркетинг, за да Ви показваме наши реклами на продукти, които сте разглеждали на този сайт. При влизане от нашия сайт към двете платформи може да Ви бъде изискано да влезете в профила си, ако не сте го направили автоматично. Моля, имайте предвид, че не носим отговорност, ако по някакъв начин зловредна програма разчете и открадне паролата Ви за социалните мрежи. Уверете се, че посещавате платформата на социалната мрежа, а не някой зловреден сайт. Чрез влизането Ви в социалната платформа ни информира, че сте посетили нашата страница или уеб сайт. За да защитите правата си при използване на една от двете или и двете платформи, се обърнете към Facebook Inc.

Какви са Вашите права след като сте предоставили личните си данни на УЕБСАЙТА?

– Имате право да възразите срещу обработването на личните си данни или срещу предоставянето им на трети лица като изпратите имейл на office@besthouse-bg.com или с писмено заявление до “BEST HOUSE BG”, подписано от Вас и подадено до адреса на  „БЕСТ ХАУС БГ” ЕООД в гр. Ямбол ул.“Стефан Караджа“ 33;
– Имате право, по всяко време, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за посочените по-горе целите, като изпратите имейл на office@besthouse-bg.com или с писмено заявление до „BEST HOUSE BG”, подписано от Вас и подадено до адреса на „БЕСТ ХАУС БГ ” ЕООД в гр. Ямбол ул.“Стефан Караджа“ 33;

– Имате право на достъп до личните си данни и право да искате от  „BEST HOUSE BG” заличаване, коригиране или блокиране на личните си данни с писмено искане по начина, посочен по-горе. При използване от страна на „BEST HOUSE BG”  на предоставената от Вас информация за цели, различни от горепосочените, ще изискваме Вашето предварително съгласие.

ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“

Тази политика се отнася до „бисквитките“ (cookies), използвани в уеб сайтове и приложенията, управлявани от „BEST HOUSE BG”. Тя допълва Политиката ни за защитата на личните данни и Общите условия за използване на услугите на besthouse-bg.com и има за цел да Ви информира защо използваме „бисквитките“, какво правят те и какви избори имате във връзка с употребата им.

Използваме бисквитки, за да Ви предложим подходяща за Вас информация и по-качествена и персонализирана услуга когато посещавате нашите интернет страници, като Ви дадем възможност да намерите по-лесно това, което търсите. Бисквитките, които уебсайтовете ни използват, ни позволяват да съхраняваме данни за Вас, които не показват лична информация, от която може да се установи самоличността Ви.

Субект на данни:

Регистрирани потребители

Нерегистрирани потребители – посетители на уебсайтовете и приложенията

Собственици/ползватели на устройство, различни от потребителите (данни на такива лица се обработват в контекста на получаване на информация за крайното устройство чрез бисквитки – напр. идентификатор на крайното устройство)

Цели на обработването:

Предоставяне на услугите, достъпни чрез сайтовете и приложенията;

Обезпечаването на сигурното и нормално функциониране на сайтовете и приложенията, предотвратяване на злонамерени действия;

Подобряване на онлайн преживяването (user experience), включително за персонализирани реклами на продукти на besthouse-bg.com и на негови партньори;

Измерване и проследяване на статистически зависимости с оглед повишаване качеството на услугите на Дружеството и на интереса към тях;

Оптимизиране на рекламата в уебсайта;

Бизнес планиране;

Правно основание на обработването:

Изпълнението на договор със субекта на данните или предприемане на стъпки по сключване на договор по искане на субекта на данните – предоставяне на услугите чрез сайтовете;

Легитимен интерес на office@besthouse-bg.com – функциониране и предоставяне на услугите;

Съгласие – в отделни случаи, като се визуализира системно съобщение, изискващо даването на изрично съгласие от страна на субекта на данните.

Срокове за съхранение на данните:

Ние не използваме собствени бисквитки, но използваме такива на трети страни. Ето защо сроковете за съхранение на данните съвпадат със сроковете, уредени в съответните политики за бисквитките на тези трети страни.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Те се съхраняват на Вашето крайно устройство (като компютър, лаптоп, таблет или смартфон). Обикновено целта им е да можем да идентифицираме Вашето устройство и поведението му при посещение на сайтовете ни. Също така, бисквитките правят работата Ви с уеб сайтовете по-сигурна и бърза, като запомнят и изпращат информация за Вашите предпочитания – например данните Ви за регистрация и език.

Има два вида бисквитки – постоянни и временни (сесийни). Сесийните бисквитки се съхраняват временно в крайното Ви устройство, когато посещавате нашите сайтове, и се изтриват в момента, в който затворите страницата. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на устройството Ви за по-дълъг период от време.

С изключение на бисквитките, необходими за функционирането на сайтовете ни, съхраняваме бисквитки на устройството Ви единствено с Ваше съгласие. При определени случаи искаме Вашето съгласие сайтът да използва бисквитки, като се визуализира специално съобщение.

Ако не искате да приемате бисквитки, както и за да премахнете бисквитки, можете да коригирате настройките на браузъра, който използвате. Повече информация как може да направите това се съдържа по-нататък в тази Политика.

Използваме и уеб указатели (web beacons). Това са файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на потребителите, които са го посетили и да има достъп до техните „бисквитки“ („cookies“).

Видове бисквитки:

Задължителни (есенциални) бисквитки:

Необходими са за нормалното предоставяне на услугите ни. Чрез тях се извършва идентификацията Ви като потребител на услугите ни, служат за запазване на част от кода на посетения сайт и други подобни цели.

Без тях сайтовете ни не могат да Ви разпознаят, съответно – Вие няма да имате достъп до нашите услуги. Те ни помагат да изпълняваме нашите Общи условия и да поддържаме сигурността на услугите си.

Използват се, за да Ви позволим да преминавате от една в друга страница на сайтовете ни, без да е нужно отново да въвеждате информация, както и да преминавате от един към друг сайт от групата на besthouse-bg.com. Затова често задължителните бисквитки са постоянни.

За използването на тези бисквитки не се изисква Вашето съгласие. Обработването на лични данни чрез такъв вид бисквитки е свързано с изпълнение на договорите с потребителя за предоставяне на услугите в сайта на „BEST HOUSE BG”.

Бисквитки за ефективност и функционалност:

Те са задължителни за получаването на достъп и използване на уеб сайтовете ни.

Позволяват да персонализираме Вашето онлайн преживяване, докато ползвате нашите интернет страници.

Чрез тях запомняме Вашите предпочитания, за да не е нужно всеки път да въвеждате информация, която вече сте предоставили, например, когато въвеждате данните си за достъп до нашите услуги.

С тях събираме и информация за начина, по който потребителите използват услугите ни, така че да можем да подобрим сайтове и услугите си и да извършваме пазарни проучвания.

Ако решите да изтриете тези бисквитки, е възможно да разполагате с ограничена функционалност на нашите услуги.

Рекламни бисквитки:

Те обработват информация за начина, по който използвате нашите сайтове – страниците, които посещавате или начина, по който реагирате на реклами, за да Ви предоставим реклами, които са съобразени с Вашите предпочитания – както на нашия сайт, така и извън него.

Чрез тях се реализира и „рекламирането, базирано на интересите“. При него се анализира не само поведението на нашите сайтове и приложения, но и на други такива, при което се изгражда Ваш профил.

Отчита се какви и колко реклами сте видели, на кои сайтове/апликации, какви действия сте предприели спрямо рекламите.

Много от тези видове бисквитки принадлежат на трети страни – наши доставчици на услуги. За рекламодатели, които са трети страни, вижте повече информация по-долу.

Как използваме рекламните бисквитки?

Използваме тези бисквитки, за да подбираме и предлагаме най-подходящи за Вашите интереси реклами и персонализирани препоръки. Ние (и упълномощени трети страни) можем да използваме неперсонализирана информация както от постоянните, така и от сесийните бисквитки за статистически цели, както следва:

 • за да получим информация за начина, по който използвате нашите Интернет страници, като например страници, които посещавате или как реагирате на реклами, за да Ви предоставим реклами, които са съобразени с Вас;
 • за да определим кои са най-популярните части от нашите Сайтове;
 • за да следим използването на нашите услуги и нашите Сайтове (честота и време);
 • за да определим колко често Вие и останалите потребители посещавате нашите Сайтове;
 • за да извършваме анкети, така че взаимодействието Ви с нашите Сайтове и нас самите да може да бъде подобрено.

Ако не сте влезли в регистрирания си профили, има голяма вероятност тези бисквитки да не могат да идентифицират субект на данни – физическо лице. Тогава ние ги използваме само за измерване на посещенията, например – колко пъти сте посетили дадена страница. Ако сте влезли в регистрирания си профил, можем да комбинираме данните от профила ви с тези бисквитки и да Ви идентифицираме.

Бисквитки на трети страни:

Използваме бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. Можем да използваме и някои упълномощени трети страни, които да поставят бисквитки по време на посещенията Ви на нашите сайтове, за целите на услуги, които те осигуряват за нас.

Как се изтриват бисквитки?

Вие знаете кога и дали Вашият браузър получава бисквитки, тъй като той Ви уведомява при първо посещение за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка.

Вашият браузър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете http://www.allaboutcookies.org/ или Наръчника за бисквитки на Microsoft https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies

Можете да изберете да премахнете бисквитките чрез опциите на използвания от Вас браузър, но трябва да сте уведомени, че това вероятно ще повлияе на взаимодействието Ви със Сайта ни.

Може да изберете какви бисквитки да позволите или забраните, като посетите съответните сайтове за настройки на вашите браузъри:

Настройки за бисквитки на Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10

Настройки за бисквитки на Firefox: https://support.mozilla.com/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-S&redirectslug=Cookies

Настройки за бисквитки на Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666

Настройки за бисквитки на Safari web https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US и Ios https://support.apple.com/en-us/HT201265

Промени в политиката ни за бисквитките

Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница. Всички промени влизат в сила незабавно, с изключение на случаите, за които не е упоменато друго.

Compare listings

Compare